Na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina udziela dotacji przedszkolom niepublicznym w wysokości nie mniejszej niż 75% wydatków na jedno dziecko, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych 100% kwoty wynikającej z subwencji oświatowej. Biorąc powyższe pod uwagę, czy gmina ma obowiązek poza dotacją finansować dowóz niepełnosprawnych wychowanków do przedszkola publicznego?

Zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Sieć szkolną ustala rada gminy w formie uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego. Sformułowanie "w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego" oznacza, że do sieci szkół należy włączyć taką liczbę szkół publicznych, aby każde dziecko miało zapewnione miejsce w szkole publicznej.

Przepis prawa wyraźnie określa, które szkoły i placówki są objęte obowiązkiem dowożenia dzieci. Są to szkoły podstawowe, gimnazja oraz ośrodka zapewniającego udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi nieprawidłowościami.

Brak jest w przepisie wzmianki na temat przedszkoli. W związku z powyższym nie ma takiego obowiązku nałożonego na gminę. Podkreślić także należy, iż obowiązek dowozu nie ma nic wspólnego z dotacjami przyznawanymi przez gminę. są to dwie odrębne kwestie.