Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488) - dalej r.d.p.p.p., poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Jednak na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) – dalej k.r.o., "rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka". W związku z tym czy do reprezentowania interesów dziecka w poradni wystarczy działanie tylko jednego z rodziców (w sytuacji, gdy oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską)?
Jest to niezwykle istotny problem, szczególnie w sytuacji rodzin niepełnych (rozbitych), gdy jeden z rodziców nie utrzymuje żadnego kontaktu z drugim, lub przebywa długi czas poza miejscem zamieszkania dziecka.

Jak trafnie zauważa autor pytania w § 4 ust. 3 r.d.p.p.p. zostało określone, że poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Jednak w kontekście zadanego pytania należy także zauważyć, że w przepisach prawa oświatowego praktycznie we wszystkich przypadkach przywołuje się rodziców lub prawnych opiekunów. Jednak w poszczególnych szkołach lub placówkach różnie jest to egzekwowane. Najczęściej jest to uzależnione od tego, czego sprawa dotyczy. Wynika to m.in. z zapisu art. 98 § 1 k.r.o., o którym wspomina autor pytania, a mianowicie, że jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Jednak według mojej opinii nie do wszystkich kategorii spraw z zakresu prawa oświatowego można podchodzić jednakowo. Proszę bowiem zwrócić uwagę na przepisy zawarte w art. 97 k.r.o., z których wynika, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest nie tylko obowiązane, ale i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie (w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy). Moim zdaniem podjęcie decyzji o przebadaniu dziecka w poradni jest istotną sprawą dziecka i rodzice powinni to rozstrzygnąć wspólnie. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć dyrektor poradni.

Uwaga! Nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają doprecyzować tę kwestię. Pisaliśmy o tym tutaj>>

"Zmiany we wsparciu placówek oświatowych – pomoc psychologiczno-pedagogiczna" to także jeden z tematów II Zjazdu Akademii Dyrektora Szkoły>>