Jakie są uwarunkowania, w których dopuszcza się łączenie klas w szkole?

Odpowiedź

Przepisy prawa oświatowego nie precyzują reguł organizowania nauczania w klasach łączonych w szkołach podstawowych, wskazując jedynie uwarunkowania, w których dopuszcza się ich tworzenie.
 
Uzasadnienie
W szkołach działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, zgodnie z § 5 ust. 7 w załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.
Kwestie związane z funkcjonowaniem klas łączonych znalazły się również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - dalej r.r.p.n. Zapis § 4 ust. 4 r.r.p.n. określa, iż jeżeli w szkole podstawowej jest organizowane nauczanie w klasach łączonych, na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznacza się w szkolnym planie nauczania taką liczbę godzin, aby była zapewniona realizacja przyjętych programów nauczania. W przepisach prawa oświatowego nie ma przepisów określających, jakich klas i ile oddziałów można łączyć, nie określa się też liczebności klas łączonych.

WSA: dyrektor nie może skreślić ucznia, w pełni tego nie uzasadniając>>

W praktyce przyjmuje się, iż dopuszczalne jest łączenie na I etapie edukacyjnym w nauczaniu zintegrowanym oraz II etapie edukacyjnym w nauczaniu blokowym. Często prezentowany jest pogląd, że w klasach łączonych wybrane zajęcia edukacyjne są realizowane w dwóch oddziałach zróżnicowanych wiekowo i programowo np. klasy I z II, II z III, III z IV, IV z V, V z VI. Jest to pogląd, a nie wytyczne zawarte w przepisach.
Organizację nauczania w klasach łączonych musi dopuszczać statut szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o tworzeniu klas łączonych w szkole i rozstrzyga o sposobie łączenia klas tak, aby zapewniona była realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych i realizacja przyjętych w szkole programów nauczania. Dyrektor swoją koncepcję przedstawia w arkuszu organizacyjnym przedstawianym do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.


Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów