W dniu 1 września 2008 r. nauczyciel rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 30 marca 2009 r. do 14 lipca 2009 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Od 15 lipca 2009 r. do 1 grudnia 2009 r. przebywał na urlopie macierzyńskim, a od 2 grudnia 2009 r. do 3 grudnia 2009 r. przebywał na zwolnieniu w związku z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Od 4 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r. przebywał na zaległym urlopie wypoczynkowym, zaś od 29 stycznia 2010 r. do 12 lutego 2010 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim.
Czy w związku z wyżej opisaną sytuacją, nauczyciel może dalej kontynuować staż? O jaki okres zostanie on przedłużony?
Staż będzie dłuższy o czas trwania urlopów i zwolnień lekarskich, oprócz urlopu wypoczynkowego, na których nauczyciel przebywał w 2009 r. czyli o okres od 30 marca 2009 r. do 3 grudnia 2009 r. trwający 8 miesięcy i 4 dnia. Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęty 1 września 2008 r. powinien zakończyć się 31 maja 2011 r., jednakże po uwzględnieniu przerw w odbywaniu stażu termin zakończenia stażu przypadnie na dzień 4 lutego 2012 r.
Zgodnie bowiem z przepisami art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN, staż w przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.
Zgodnie natomiast z przepisem art. 9d ust. 5 KN w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Warto dodać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jan Chojnacki