Jednolity tekst rozporządzenia z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 44, poz. 357);
2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 959).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz rynku pracy tematem Kongresu Edukacja i Rozwój>>