Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora. Rozporządzenie określa również termin posiedzenia komisji - odbywa się najpóźniej przed upływem 21 dni od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

O dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu komisja rozstrzyga zwykłą większością głosów, odmowę dopuszczenia uzasadnia i przedstawia zainteresowanemu. W dalszej części postępowania członkowie komisji wysłuchują prezentacji oraz zadają kandydatom pytania. Ostateczna decyzja podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

Wojewoda może unieważnić konkurs m.in. w przypadku, gdy nie został wyłoniony kandydat, a minister edukacji nie skorzystał z możliwości powołania wybranej przez siebie osoby.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 2150) wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów