Już od 1 września 2018 r. zmieniają się zasady zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Wydłuża się nie tylko okres stażu na nauczyciela kontraktowego, ale również warunki, które trzeba spełnić, by ów stopień uzyskać.

Nowe zadania opiekuna stażu

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych likwiduje ocenę dorobku zawodowego, zamiast pod uwagę brany będzie plan rozwoju.
Na opiekuna stażu nałożone zostaną nowe obowiązki. Będzie musiał współpracować ze stażystą przy tworzeniu planu rozwoju, umożliwiać nauczycielowi uczestniczenie w prowadzonych przez siebie zajęciach, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz wspierać go w realizacji jego obowiązków zawodowych.

Egzaminator z listy MEN

Nowe przepisy wprowadzają również egzamin na nauczyciela kontraktowego. Rozporządzenie precyzuje, że organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zapewnia w niej udział eksperta posiadającego kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej.

Jak wynika z wyjaśnień przedstawicieli resortu edukacji, dyrektor szkoły, powołując komisję, sięgnie do listy ekspertów sporządzonej przez MEN. Wynagrodzenie ekspertów określać będzie zawarta z nimi umowa - najczęściej cywilnoprawna.


Miesiąc na konsultacje

"Nowe egzaminy oraz rozmowa kwalifikacyjna będą zawierały moduł praktyczny, co ułatwi zweryfikowanie przez komisję, czy nauczyciel spełnia wymagania na kolejny stopień awansu." - uzasadnia zmiany resort edukacji.

Jak podkreśla Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, stworzenie tak restrykcyjnych wymagań nie idzie w parze z odpowiednią gratyfikacją. Widać to zwłaszcza w przypadku opiekuna stażu - rozporządzenie nałoży na niego dużo nowych obowiązków, a za ich wykonywanie dostanie dodatkowe 5 proc. wyliczone od otrzymywanego wynagrodzenia.

Czyli pedagog, który pracuje na ułamek etatu, dostanie bardzo niewielkie wynagrodzenie za sprawowanie bardzo odpowiedzialnej i czasochłonnej funkcji.

W projekcie zazawarto także propozycje  wzorów: aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczyciela. Uwagi można przekazywać do 20 kwietnia 2018 r.
 

Są już nowe kryteria oceniania pedagogów. Aż 95 proc. na ocenę wyróżniającą>>