Przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej i jego zastępcom przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 100 do 450 zł brutto, w zależności od liczby rozpoznanych spraw, zakończonych wydaniem orzeczenia lub postanowienia, oraz zawiłości tych spraw.
Obrońcy z urzędu przysługuje wynagrodzenie za udział w postępowaniu dyscyplinarnym w wysokości: 360 zł – przed komisją dyscyplinarną pierwszej instancji; 420 zł – przed odwoławczą komisją dyscyplinarną.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. poz. 2040) wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

 

Postępowanie cywilne. Kazusy
Małgorzata Manowska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł