Czy w szkole ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r. zwiększa się ilość godzin "karcianych", czy pozostaje 1 godzina?
 
Od 1 września 2012 r. nie zmienia się liczba godzin "karcianych" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciel jest zobowiązany w ramach czasu pracy nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej jest zobowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu. W opinii Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 października 2009 r., stwierdzono, iż "Podjęcie decyzji w kwestii, jakie zajęcia będą realizowane w szkole w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b KN, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Godzin tych nie można jednakże przeznaczyć na zajęcia obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, doraźne zastępstwa oraz nauczanie indywidualne".
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC