Rozporządzenie, którego projekt przekazano do konsultacji społecznych, określi sposób przekazywania w  2018  r. przez  dyrektora publicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Pieniądze na dotacje celowe będą rozliczane na podstawie informacji zawartych w rozliczeniu wykorzystania dotacji.  

Środki otrzymane z dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły powinien rozliczyć dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności wymienionych, każdą na osobnym formularzu.

Wzory określone zostaną w załącznikach do rozporządzenia.

Meblowanie szkolnej demokracji Maria Dudzikowa Polecamy:  Meblowanie szkolnej demokracji>>