Na stronie internetowej MEN zamieszczone zostały nowe arkusze kontroli, które dotyczą:
- realizacji: praktycznej nauki zawodu w publicznym centrum kształcenia praktycznego, kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w publicznym centrum kształcenia ustawicznego, zadań przez nauczycieli - doradców metodycznych, prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły i zespoły szkół prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego), prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (publiczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne), prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego (niepubliczne przedszkola, szkoły, zespoły szkół i inne formy wychowania przedszkolnego)
- organizacji dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w publicznym ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego
- sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia kursu kwalifikacyjnego przez publiczną lub niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli
- prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
Źródło: MEN, 14.12.2009 r., Głos Nauczycielski, 16.12.2009 r.