Nauczyciel kontraktowy 1 września 2003 r. rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego, od 16 września 2004 r. do 16 kwietnia 2005 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim a następnie od 16 kwietnia do 19 sierpnia 2005 r. na urlopie macierzyńskim. Po czym był urlop wypoczynkowy 8 tygodni i następne zwolnienie lekarskie od 17 - 31 października 2005 r. Po powrocie do pracy nie został przydzielony opiekun stażu.
Czy staż został słusznie przerwany?
1 września 2007 r. złożone zostało podanie o rozpoczęcie nowego stażu.
Czy, w przypadku niesłusznie przerwanego stażu, jest możliwość uzyskania mianowania bez konieczności kończenia obecnego stażu?

Zgodnie z przepisami art. 9d ust. 5 ustawy - Karta Nauczyciela, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Przepis ten obowiązuje od 31 sierpnia 2004 r., przed tym dniem stosowano przepisy wcześniej obowiązujące - czyli art. 9d ust. 3 i 3a Karty Nauczyciela. Zgodnie z ww. przepisami staż przerywało się w przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej łącznie dłużej niż 3 miesiące. W przypadku nieobecności w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tego urlopu.
W opisanym przypadku staż mógł być kontynuowany, ponieważ nieobecność w pracy w okresie odbywania stażu nie była nieprzerwanie dłuższa niż rok. Trwała bowiem od 16 września 2004 r. do 19 sierpnia 2005 r. (zwolnienie lekarskie oraz urlop macierzyński). Potem nauczyciela przebywała na urlopie wypoczynkowym, który jednakże zgodnie z art. 9 ust. 5 Karty Nauczyciela. Kolejne zwolnienie lekarskie było krótsze niż miesiąc, więc również nie powodowało przedłużenia stażu.
Niestety nauczycielka nie może złożyć wniosku o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela mianowanego, ponieważ nie odbyła stażu w zgodnym z prawem wymiarze, czyli trwającego 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 2 Karta Nauczyciela). Staż trwał tylko nieco dłużej niż rok (1 września 2003 r. - 16 września 2005 r.). Nauczycielka nie posiada też pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, bez której nie można złożyć wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Należy dodać, że za przebieg stażu - również za ustalenie terminu jego zakończenia - odpowiada dyrektor szkoły, w której nauczycielka odbywała staż. Natomiast zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięci prawnego można zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką, czyli do kuratora oświaty.