Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2011 r. (sygn. akt I OSK 2018/10, LEX nr 818630)

Negatywna ocena działalności dyrektora szkoły przez organ prowadzący w zakresie gospodarki finansowej szkoły lub innych zaniedbań dotyczących organizacji pracy szkoły, a zwłaszcza odmienna wizja prowadzenia placówki oświatowej, czy też konflikt z organem prowadzącym nie mieszczą się w pojęciu szczególnie uzasadnionych przypadków zawartym w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i nie uzasadniają odwołania dyrektora szkoły w trybie tego przepisu.

Wójt gminy na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, wydał zarządzenie dotyczące odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. W uzasadnieniu wójt wskazał, iż podstawą odwołania dyrektora są powtarzające się przypadki naruszania przez niego prawa, uniemożliwiające właściwe kierowanie i sprawowanie nadzoru nad szkołą. Rozstrzygnięciem nadzorczym wojewoda stwierdził nieważności tego zarządzenia. Organ nadzoru wskazał, iż okoliczności sprawy nie uzasadniają zastosowania przepisu art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i tym samym odwołania dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze wójt wniósł skargę do WSA. Sąd I instancji oddalając skargę wskazał, iż tryb określony w art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), z uwagi na natychmiastowy charakter odwołania ze stanowiska kierowniczego, ma wymiar szczególnie dotkliwy dla osoby odwoływanej, w związku, z czym z woli ustawodawcy, może być on stosowany jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych. ......

Czytaj więcej >>>

Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2011 r. (sygn. akt I OSK 2018/10, LEX nr 818630)

Opracowanie: Anna Dudrewicz

Opublikowano w Serwisie Samorządowym WKP www.samorzad.lex.pl

Czytaj więcej w serwisie Prawo Oświatowe