Jeżeli nauczyciel nie zgadza się z tą przyczyną rozwiązania stosunku pracy, ma prawo odwołać się do sądu z pozwem o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie z powodu naruszenia przepisów i zwolnienia go na podstawie nieprawdziwej przyczyny. Nauczyciel w trakcie postępowania przed sądem będzie prawdopodobnie wykazywał, że ocena była nierzetelna, merytorycznie błędna i jego praca zasługuje na ocenę wyższą niż negatywna. Warto wiedzieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym sąd pracy uprawniony jest do zbadania prawidłowości i rzetelności negatywnej oceny pracy nauczyciela. Przede wszystkim należy pamiętać, że sąd odnosi się do argumentów wskazywanych przez strony procesu sądowego. W przypadku oceny kontroluje, czy okoliczności wskazane w jej opisie są przez strony udowodnione jako prawdziwe albo nieprawdziwe. Jeżeli więc nauczyciel angażuje się zawodowo – jest wychowawcą klasy, organizuje wycieczki, pracuje w samorządzie szkolnym, to nie do utrzymania będzie zarzut małej aktywności. Natomiast jeżeli aktywność nie idzie w parze z jakością merytoryczną pracy, to należy wprost określić zarzuty, np.:
–    chaotyczne prowadzenie większości poddanych obserwacji lekcji, które nie zawierały takich istotnych elementów jak: sprawdzenie pracy domowej, systematyczne ocenianie uczniów i uzasadnianie ocen, utrwalanie materiału, podsumowanie,
–    rozwiązywanie przykładów z podręcznika (już rozwiązanych) oraz nierealizowanie zaplanowanych i zapowiedzianych materiałów lekcji (podawanie zadań, które będą rozwiązywane na lekcji, a w rzeczywistości, z braku czasu, zadawanie ich jako pracy domowej),

Jest to fragment artykułu Iwony Kobus - "Negatywna ocena pracy nauczycieli", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2014>>@page_break@–    niedostosowany do poziomu nauczania stopień trudności zadań do samodzielnego rozwiązania na sprawdzianie oraz zadań zadawanych jako praca domowa,
–    brak udziału uczniów w lekcjach (uczniowie nie przychodzą na lekcje albo w nich nie uczestniczą),
–    błędy nauczyciela (np. niekonsekwencja w zapisach na tablicy, błędy merytoryczne),
–    brak na lekcjach pracy z uczniem zdolnym oraz dostosowania zadań do możliwości intelektualnych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
–    brak systematycznych ocen pracy uczniów, o czym świadczą zapisy w dziennikach lekcyjnych i dzienniku elektronicznym,
–    brak stosowania poprawnej terminologii z przedmiotu,
–    wpisywanie do dziennika lekcyjnego innego tematu lekcji niż wynikający z zatwierdzonych planów wynikowych,
–    konflikty i brak współpracy między nauczycielem, pozostałymi nauczycielami przedmiotu oraz dyrektorem,
–    nadmierna liczba drobnych nieprawidłowości, gdy logiczny szereg uchybień uwzględnionych łącznie układa się w podstawę negatywnej oceny.
Należy pamiętać, że ocena pracy nauczyciela zdaniem sądu będzie merytorycznie uzasadniona, w szczególności rzetelna, jeżeli przy jej dokonywaniu uwzględniono w odpowiednim stopniu wszystkie aspekty pracy nauczyciela, w szczególności aspekt dydaktyczny, wychowawczy i organizacyjny.
Państwu życzę przyjemności z posiadania jak najlepszej kadry nauczycielskiej i wystawiania samych ocen wyróżniających i dobrych. Nasze szkoły i nasze dzieci zasługują na nauczanie przez świetnych fachowców i pedagogiczne osobowości.

Polecamy: TK: negatywną ocenę pracy nauczyciela należy zaskarżyć do sądu powszechnego

Jest to fragment artykułu Iwony Kobus - "Negatywna ocena pracy nauczycieli", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 5/2014>>