"Uchyla się przepis art. 30a i art. 30b ustawy – Karta Nauczyciela dotyczący obowiązku dokonywania przez organy prowadzące corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz możliwości dokonania przez regionalne izby obrachunkowe kontroli wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Pomysł skrytykował Związek Nauczycielstwa Polskiego, który podnosi, że zmiany nie konsultowano ze związkami zawodowymi.
Tymczasem, jak podkreśla minister edukacji, pozostawienie przepisu w ustawie nie ma racji bytu, ponieważ jest on niesprawiedliwy.
To nie jedyna zmiana dotycząca wynagrodzeń, która pojawiła się w projekcie ustawy reformującej system oświaty.
MEN proponuje także zmiany w zakresie ustalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego, regulaminów wynagradzania nauczycieli, polegające na corocznym wydawaniu tych regulaminów. Regulaminy te będą obowiązywały od dnia 1 stycznia do 31 grudnia i będą uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Dotacje w oświacie - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r.>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów