Czy nauczycielce zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przebywającej trzeci rok na urlopie wychowawczym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Jak je obliczyć?
Nauczycielka po urlopie wychowawczym już nie wróci do pracy, ponieważ zmieniła miejsce zamieszkania.
 
Nauczyciel uprawniony jest do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu w danej placówce oświatowej całego roku kalendarzowego. Jeżeli nauczyciel przepracował do najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym posiada uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) - dalej u.d.w.r.
Warunek przepracowania co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym nie jest wymagany m.in. w przypadku korzystania z urlopów: macierzyńskiego, wychowawczego i rodzicielskiego.
Niezależnie od powyższego w myśl art. 4 u.d.w.r. , ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Odpowiednio nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia, a zatem faktycznie podstawa do naliczenia trzynastki równa jest zero.