Czy nauczycieli likwidowanej szkoły można przenieść do innej szkoły na niepełny etat?
Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwidowane są szkoły wchodzące w skład jednego z zespołów szkół prowadzonych przez powiat. Ponieważ kierunki kształcenia likwidowanych szkół przeniesione zostaną do innej szkoły istnieje możliwość przeniesienia nauczycieli, jednak dla niektórych byłby to niepełny etat (w tej chwili zatrudnieni są w pełnym wymiarze).
Czy jest to możliwe?
Jaka jest procedura w takim przypadku?

 
1. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.
Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (art. 18 ust. 4 KN).
Instytucja przeniesienia dokonuje się między dyrektorami szkół – przenoszącej nauczyciela i do której nauczyciel jest przenoszony. Kluczowa jest zgoda dyrektora szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony oraz opinia organu prowadzącego. Zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2007 r. (wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 r. I PK 195/06, Pr. Pracy 2007, nr 4, poz. 33).
Przeniesienie nie może zmieniać na niekorzyść warunków wynagradzania nauczycieli, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze szkołą poprzednią. W związku z tym, zachowane są przez nauczyciela nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze związane z ogólnym stażem pracy, ale i te, które związane są z zakładowym stażem pracy.

Koniec z przekazywaniem szkół gminnym spółkom>>

2. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 KN, zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN.
Ograniczenie ma zastosowanie jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN.
Przepis art. 22 ust. 2 KN nie zakreśla momentu, kiedy może być on zastosowany. Tak więc w przypadku zgody nauczyciela na zastosowanie ograniczenia zatrudnienia, ograniczenie to może być zastosowane w każdym czasie. Jednakże brak zgody na ograniczenie zatrudnienia wiąże się z koniecznością zastosowania normy art. 20 KN, a więc także art. 20 ust. 3 KN, który stwierdza, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.
Z tego względu należy stanąć na stanowisku, że ograniczenie zatrudnienia może być zastosowane w trakcie roku szkolnego, ale tylko w sytuacji wyrażenia zgody przez nauczyciela. W takim przypadku nie jest konieczne zachowywanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ponieważ art. 22 ust. 2 KN nie zawiera takiej regulacji. Konieczność zachowania trzymiesięcznego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego powstaje dopiero w sytuacji odmowy wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia, a więc kiedy zastosowanie ma norma z art. 20 ust. 3 KN.
3. Reasumując – w omawianej sprawie nauczyciele mogą zostać przeniesieni do innych szkół na tych samych warunkach i zasadach zatrudnienia, które obowiązywały nauczyciela w szkole, która następnie została zlikwidowana. Po przeniesieniu do nowej szkoły, dyrektor powinien nauczycielowi zaproponować ograniczenie zatrudnienia. Po wyrażeniu zgody przez nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia do 1/2 etatu, dyrektor szkoły do której nauczyciel został przeniesiony, będzie mógł skutecznie ograniczyć zatrudnienie na podstawie art. 22 ust. 2 KN.

NSA: sąd nie może decydować o słuszności likwidacji szkoły>>

Serwis Prawo Oświatowe Polecamy serwis Prawo Oświatowe>>