Czy na zebraniu klasowym rodziców nauczyciel może omawiać wyniki w nauce i w zachowaniu, podając nazwiska uczniów?
Czy są przepisy, które to regulują?


Nie ma przepisów szczególnych odnoszących się do kwestii publicznego podawania przez nauczycieli ocen, analizowania postępów w nauce i zachowania poszczególnych uczniów w obecności innych rodziców. Sprawy te regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o. Wychowawcy klas, jeżeli uważają to za niezbędne, powinni uzgadniać zakres podawanych publicznie na zebraniach informacji o uczniach z rodzicami i uzyskać zgodę rodziców na imienne podawanie wyników frekwencji, ocen, informacji o zachowaniu w trakcie zebrań klasowych rodziców. Rodzice mogą wyrazić wolę, aby informacje, o których mowa, były przekazywane np. wyłącznie podczas rozmowy indywidualnej oraz wykazach dostarczanych przez nauczyciela w trakcie zebrania do rąk własnych. Przy analizie postępów w nauce, zachowania i nieobecności uczniów wychowawca musi zdawać sobie sprawę, że niektóre informacje o indywidualnych predyspozycjach umysłowych i fizycznych, o stanie zdrowia ucznia są informacjami wrażliwymi i ich upublicznianie jest zabronione.
 
Uzasadnienie
Wedle art. 1 u.o.d.o. każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych. Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby. Do danych osobowych, w myśl art. 6 ust. 2 u.o.d.o., zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych. W rozumieniu przepisów u.o.d.o. przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda na przetwarzanie ich danych musi być udzielona przez rodziców (prawnych opiekunów).

Kara porządkowa także za plotki podczas zebrania>>

 

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł