Pedagog (nauczyciel dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania) w ubiegłym roku otrzymał ograniczenie wymiaru zatrudnienia na rok szkolny 2015/2016 do połowy etatu. Z uwagi na posiadane dodatkowo kwalifikacje pojawiła się możliwość przydziału godzin historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie. W związku z powyższym nauczyciel w roku szkolnym 2015/2016 realizował pensum łączone. W roku szkolnym 2016/2017 ponownie nie będzie pełnego etatu dla pedagoga.
Czy w zaistniałej sytuacji należy ograniczyć mu etat na kolejny rok szkolny?
Jak prawidłowo poinformować o możliwości dopełnienia etatu godzinami w klasach?
Czy nauczyciel ma prawo nie zgodzić się na prowadzenie zajęć w klasach i przejść w stan nieczynny w związku z brakiem zgody na ograniczenie etatu pedagoga?

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole.

LEX Prawo Oświatowe - zamów darmowy dostęp na 7 dni>>

Jeżeli takiej zgody nie wyrazi nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, dyrektor szkoły rozwiązuje z nim stosunek pracy lub przenosi - na wniosek nauczyciela - w stan nieczynny.
Choć przepisy KN wyraźnie tego nie regulują, moim zdaniem ograniczenie etatu powinno obejmować najbliższy rok szkolny. Wynika to bowiem z istoty tej regulacji, która wskazuje na przejściowy jedynie charakter ograniczenia etatu. Podstawą ograniczenia wymiaru zajęć jest bowiem organizacja pracy szkoły, którą wyznacza arkusz organizacyjny sporządzany na dany rok szkolny. Możliwe jest zatem ustalenie i zaproponowanie konkretnej ilości godzin jedynie w najbliższym roku szkolnym. Gdyby w kolejnym roku szkolnym przy projekcie arkusza organizacji szkoły okazało się, że dla nauczyciela znowu nie ma gwarancji pełnego wymiaru zajęć, należałoby nauczyciela de facto zwolnić i zatrudnić na czas nieokreślony, gdyż coroczne wręczanie ograniczenia etatu powoduje obejście przepisów dotyczących zatrudnienia przez mianowanie (pełny etat na czas nieokreślony).

Ruch kadrowy a zadania dyrektora - bezpłatne szkolenie 18 maja>>