Z jakich środków finansowych powinna być wypłacana nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników administracji i obsługi w zespole szkół?
Fundusz nagród dla pracowników niepedagogicznych (pracownicy administracji i obsługi) zatrudnionych w szkole tworzony jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych.

Pracownicy administracji i obsługi zatrudnieni w szkole to pracownicy samorządowi. Wszystkie kwestie związane z ich wynagradzaniem regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Pracownikom niepedagogicznym szkoły, na mocy powyższego rozporządzenia oraz ustawy, przysługuje:
a) wynagrodzenie zasadnicze,
b) dodatek za wysługę lat,
c) dodatek funkcyjny - dla określonych stanowisk,
d) dodatek specjalny - z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy,
e) dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia - dla określonych stanowisk,
f) nagroda jubileuszowa,
g) odprawa emerytalno-rentowa,
h) dodatek za pracę w porze nocnej,
i) premia,
j) dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego,
k) nagroda z funduszu nagród.

W myśl § 9 rozporządzenia pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w szkole przysługuje nagroda wypłacana z funduszu nagród. Fundusz nagród tworzony jest w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych i pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły. Wysokość funduszu, warunki przyznawania, termin wypłaty nagród pracownikom, z uwzględnieniem zasady, iż nagrody wypłaca się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, powinny określać przepisy wewnętrzne obowiązujące w danej szkole np. regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla pracowników niepedagogicznych. Nagrody, o których mowa wyżej, najczęściej wypłaca się, podobnie jak nauczycielom, w Dniu Edukacji Narodowej.