Dzięki zmianom zasad przyznawania nagród rocznych, nagrodę będzie mogła otrzymać osoba, która nie przepracowała pełnego roku obrotowego w jednostce podległej Ministrowi Edukacji Narodowej. Wystarczy, aby pełniła określoną funkcję przez sześć miesięcy.
Trwają pracę nad nowym rozporządzeniem określającym zasady przyznawania nagród rocznych osobom zatrudnionych w podmiotach, dla których Minister Edukacji Narodowej jest organem założycielskim lub nadzorczym. Podobnie jak dotychczas, nagrodę roczną może otrzymać osoba zatrudniona w jednostce, która efektywnie realizowała zadania, cele statutowe oraz terminowo wywiązywała się ze zobowiązań. Dodatkowo, podmiot, który zatrudnia uprawnionego do nagrody, musi uzyskać zatwierdzenie sprawozdania finansowego lub złożyć je w terminie. Projektowane przepisy stanowią również, że uprawniony nie może w okresie pełnienia funkcji rażąco naruszać obowiązków pracowniczych.
Nie będzie już jednak wymagane, aby uprawniony zajmował stanowisko w danej jednostce przez cały rok obrotowy. Nowe przepisy pozwolić mają na prowadzenie bardziej racjonalnej polityki kadrowej poprzez skrócenie, do sześciu miesięcy, okresu pełnienia funkcji, który uprawnia do otrzymania nagrody rocznej. Ustawodawca zwrócił uwagę, że czas zatrudnienia może nie mieć wpływu na efektywność pracownika i tak restrykcyjne jego określenie może być dla pracownika krzywdzące.
Nowe rozporządzenie określi także wzór wniosku o przyznanie nagrody oraz procedurę jej przyznawania. Wszczynana jest na wniosek dyrektora merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ma to zapewnić obiektywną ocenę pracy kierujących jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez MEN, ponieważ do zadań dyrektorów tych komórek należy monitorowanie efektywności pracy osób kierujących ww. jednostkami. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie czternastu dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Opracowanie: Monika Sewastianowicz, RPE WKP
Źródło: bip.rcl.gov.pl