Nauczycielowi ustalono na dzień 30 września łączny staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej za 20 lat.
Czy do podstawy obliczenia i wypłaty wysokości nagrody jubileuszowej powinno być wliczone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? Kiedy powinna nastąpić wypłata nagrody?
 
Odpowiedź
W podstawie wypłaty nagrody jubileuszowej należy uwzględnić godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2015 r.
 
Uzasadnienie
Sposób obliczania i wypłacania nagród jubileuszowych uregulowany jest w treści art. 47 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, a także w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania - dalej r.s.z.n.j.
W świetle zapisu § 2 ust. 1 r.s.z.n.j., nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

Nagrodę jubileuszową czasem trzeba zapłacić wcześniej>>

Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli. Z kolei kwestia wliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli uregulowana została w zapisie § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Stosownie do powołanego przepisu wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc wyliczenia nagrody, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu obliczania nagrody.
Z opisu zawartego w treści pytania wynika, że nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej w dniu 30 września 2015 r. Wypłata nagrody powinna nastąpić w dniu nabycia do niej prawa - a więc w dniu 30 września. Na ten dzień należy również wyliczyć godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zrealizowanych we wrześniu 2015 r.