Nauczyciel pracujący w liceum, dnia 31 sierpnia 2008 r. uzyskał prawo do emerytury i od tamtej chwili pobiera niepełne świadczenie emerytalne pracując dalej. Od 1 września 2008 r. nauczyciel ten, bez przerwy jest zatrudniony w tej samej szkole publicznej. Umowa o pracę wygasa 31 sierpnia 2015 r., z tym dniem dany nauczyciel definitywnie rezygnuje z dalszego zatrudnienia. Dodatkowo nauczyciel ten nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej (40 - lecie pracy) dnia 9 grudnia 2015 r., czyli już po zakończeniu umowy o pracę.
Czy przysługuje danemu nauczycielowi prawo do wypłacenia nagrody jubileuszowej wcześniej (wraz z ostatnim wynagrodzeniem?
Czy w tej sytuacji, będąc emerytem nagroda ta się nie należy, gdyż zakończenie umowy o pracę mieści się w okresie 12 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej?
Czy emeryt może otrzymać taką nagrodę?
Czy osoba pobierająca niepełne świadczenie emerytalne i jednocześnie pracująca w ramach umowy o pracę ma mam status pracownika, czy emeryta?


Odpowiedź
Nauczycielowi należy się nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.
Nauczyciel – emeryt, który podejmie zatrudnienie w jednostce oświatowej, korzysta w niej ze wszystkich uprawnień pracowniczych, co wynika z faktu nawiązania stosunku pracy i jego statusu pracownika. Nie wyklucza to jednoczesnego korzystania ze świadczeń przysługujących emerytom, poza sytuacjami wyłączającymi możliwość równoczesnego pobierania tych samych świadczeń przez pracownika i emeryta, jak ma to miejsce w odniesieniu do świadczeń socjalnych. Emerytowany nauczyciel, który podejmie pracę, korzysta ze świadczeń socjalnych w okresie zatrudnienia tylko jako pracownik (uchwała SN z dnia 15 listopada 1991 r., I PZP 56/91, OSNC 1992 nr 4, poz. 63).

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości 250% wynagrodzenia miesięcznego za 40 lat pracy. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania – dalej r.n.n.j., nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (§ 4 r.n.n.j.). Powołana regulacja ma zastosowanie także do nauczyciela – emeryta.
Ponieważ stosunek pracy nauczyciela zostanie rozwiązany z dniem 31 sierpnia 2015 r., a prawo do nagrody jubileuszowej nabyłby w dniu 9 grudnia 2015 r., a więc przed upływem 12 miesięcy do wypracowania wymaganego stażu, w dniu 31 sierpnia 2015 r. należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów