Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży oraz dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy szkołę policealną dla dorosłych oraz technikum dla młodzieży.
W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line.
Na jakich zasadach?
Czy szkoła będzie musiała zgłaszać słuchaczy/uczniów, którzy wyrazili chęć zdawania egzaminu w ww. formie?
Czy ich prace będą przesyłane bezpośrednio do okręgowych komisji egzaminacyjnych?

Do zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego będzie szkołę upoważniał dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. W przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, zdający bezpośrednio po jej zakończeniu otrzyma informację o uzyskanej liczbie punktów. Odpowiedzi udzielone przez zdającego będą zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, a następnie przesłane w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Z § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262) – dalej z.r.w.s.o., wynika, że od 1 września 2012 r. część pisemna egzaminu zawodowego będzie mogła być przeprowadzana również z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego będzie udostępnił szkole dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. Ponadto dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie szkołę upoważniał do zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia będzie udzielane na wniosek szkoły złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Będzie mogło być udzielone, jeżeli szkoła będzie posiadała warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu. Upoważnienie będzie mogło być udzielone na okres nie dłuższy niż 3 lata. Po upływie tego okresu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na wniosek upoważnionej szkoły, złożony nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu, na jaki udzielono upoważnienia, albo za zgodą upoważnionej szkoły, będzie mógł przedłużać upoważnienie na kolejne okresy nie dłuższe niż 3 lata. Zgodnie z § 1 pkt 10 z.r.w.s.o. w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, przewodniczący zespołu nadzorującego udostępni zdającym zadania egzaminacyjne w elektronicznym systemie. Natomiast z § 1 pkt 13 z.r.w.s.o. wynika, że w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego będzie przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po jej zakończeniu zdający otrzyma informację o uzyskanej liczbie punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego. Natomiast odpowiedzi udzielone przez zdającego będą zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, a następnie przesłane w formie elektronicznej do okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>