Dyrektor w związku ze zmianami przydziałów nauczycieli, zaprosił telefonicznie nauczyciela (pracuje 2 dni w tygodniu w niepełnym wymiarze, jest chroniony uchwałą związku zawodowego) na rozmowę na temat przydziałów w przyszłym roku. Ustalono telefonicznie termin dogodny dla nauczyciela - nauczyciel uczył w tym dniu. Niestety, nauczyciel nie zgłosił się o wyznaczonej godzinie przed lekcjami, a po lekcjach odjechał do domu bez kontaktu z dyrektorem. Nauczyciel unika kontaktu, by nie dopuścić do formalnego przedstawienia zmian w przydziale zajęć na rok następny.
Czy nauczyciel naruszył dyscyplinę pracy i powinien zostać ukarany karą porządkową? Jaką?
Czy ochrona związkowa jest przeszkodą w ukaraniu nauczyciela?

 

Stosownie do art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: D. U. z 2014 r. poz. 191), nauczyciele podlegają odpowiedzialności porządkowej za uchybienia przeciwko porządkowi pracy. Kary porządkowe wymierzane są na zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.
Kary porządkowe mogą być zastosowane wobec pracownika wówczas, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Obowiązki pracownika wyszczególnione zostały w art. 100 k.p.
W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1990 r. (wyrok SN z dnia 27 lipca 1990 r. I PRN 26/90, Lex nr 1112050) wyjaśnione zostało, iż "W myśl art. 100 § 1 k.p . obowiązkiem pracownika - zaliczanym przez kodeks pracy do obowiązków o charakterze podstawowym - jest wykonywanie poleceń przełożonego dotyczących pracy. Tak sformułowany przepis oznacza, że stosowanie się pracownika do poleceń przełożonego dotyczy tylko poleceń związanych z pracą, nazywanych także służbowymi, a nie wszystkich poleceń jakie wyda przełożony (...). Wynika stąd wniosek, że tylko niewykonanie przez pracownika polecenia służbowego ("dotyczącego pracy"), może być zakwalifikowane jako naruszenie "ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy", o którym mowa w art. 108 § 1 k.p. i które według tego przepisu stanowi podstawę do wymierzenia pracownikowi kary regulaminowej.".
Nałożenie na pracownika kary porządkowej odbywa się w sformalizowanym trybie, który został określony w przepisach art. 108-113 k.p. Dodać należy, iż procedura dotycząca pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności porządkowej przewiduje współdziałanie ze związkami zawodowymi, ale dopiero po wniesieniu przez pracownika sprzeciwu od zastosowanej wobec niego kary porządkowej – o uwzględnieniu wniesionego przez pracownika sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej ( art. 112 § 1 k.p.) .
Objęcie pracownika ochroną związku zawodowego oznacza, iż pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może temu pracownikowi wypowiedzieć ani rozwiązać z nim stosunku pracy oraz nie może również zmienić temu pracownikowi jednostronnie warunków pracy i płacy, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167).
Wobec powyższego, objęcie pracownika ochroną związkową nie wyklucza możliwości ukarania takiego pracownika karą porządkową.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Kara porządkowa za zastosowanie pieczątki szkoły bez uprawnień