Każda szkoła podstawowa będzie mogła utworzyć taki oddział (lub oddziały), do którego będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie tej właśnie szkoły. Warunkiem będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Pierwszeństwo będą mieli uczniowie z placówki, w której powołano oddział dwujęzyczny, a w następnej kolejności będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

"Nie wprowadzamy zmian w przepisach projektowanej ustawy dotyczących rekrutacji do publicznych szkół sportowych i oddziałów sportowych oraz publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego" - podkreśla resort w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Monika Sewastianowicz