Nowe rozporządzenie umożliwi osobom, które nie zdały egzaminu zawodowego, składanie deklaracji w ciągu 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego. Doda także przepisy umożliwiające losowanie stanowisk - zrobi to system informatyczny.

Deklaracje nie będą już musiały zawierać klauzuli dotyczącej pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych, a dokumenty składane przez kandydata będą miały formę elektroniczną.

Dokumenty będzie można składać w postaci elektronicznej. Dzięki wprowadzeniu nowych przepisów wspomniane wyżej ułatwienia obejmą uczniów, którzy zdają egzamin zawodowy na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 2416) - przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.