Rzeczniczka odniosła się w ten sposób do, opublikowanego w niedzielę, raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że w zapobieganiu cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży najważniejsza jest właściwa identyfikacja problemu, oraz współpraca MEN z policją. Jak podaje NIK, z cyberprzemocą zetknęło się ok. 40 proc. uczniów.

"Dziękujemy Najwyższej Izbie Kontroli, że dostrzega potrzebę kontynuowania przez MEN działań koordynujących w zakresie upowszechniania w szkołach dobrych praktyk dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy oraz wypracowania skutecznych narzędzi w tym obszarze" - napisała Ostrowska w komentarzu przesłanym w czwartek.

Jak podała, "w pierwszym półroczu tego roku MEN zainicjowało działania mające na celu wypracowanie procedur i strategii stanowiących narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży on-line".

"Zaprosiliśmy do współpracy środowiska obejmujące swoimi działaniami szeroko rozumiane bezpieczeństwo on-line, w tym podmioty realizujące zadania w ramach Rządowego programu Bezpieczna+. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem tej współpracy jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa przez blokowanie polskich stron Internetowych przed niepożądanymi z punktu widzenia wychowawczego treściami" - zaznaczyła rzeczniczka.

Dodała, że dodatkowo efektem prac grup roboczych oraz licznych konsultacji jest przygotowanie propozycji procedur obejmujących bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe ucznia w szkole. "Ważnym elementem jest również stworzenie kompendium wiedzy i wytycznych dla dyrektora, nauczyciela oraz rodzica na wypadek zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, a także pakietu dobrych praktyk"

"W szczególności zostały przygotowane i opisane procedury dotyczące rozwiązywania problemów dotyczących cyberbezpieczeństwem ucznia. Odniesiono się w nich do sytuacji m.in.: nawiązywania niebezpiecznych kontaktów w internecie - uwodzenia, zagrożenia dewiacjami; sekstingu, prowokacyjnego zachowania i aktywności seksualnej jako źródła dochodu osób nieletnich; bezkrytycznej wiary w treści zamieszczone w internecie; braku umiejętności odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, w tym szkodliwości reklam; łamania prawa autorskiego; zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów on-line szkoły" - wyliczała Ostrowska.

"Ponadto opracowane zostały materiały wskazujące jakie obowiązki mają dyrektorzy szkół, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej. Przygotowane zostały również podstawowe informacje o cechach, które mogą być charakterystyczne dla osób lub zdarzeń mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ucznia i dla szkoły" - podała.

Poinformowała także, że kuratorzy oświaty otrzymali od MEN wytyczne oraz materiały informacyjne dotyczące procedur bezpieczeństwa cyfrowego. "Wskazaliśmy, że rekomendacje powinny zostać ujęte w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego. Podkreślamy też, że rzetelna diagnoza i podjęte trafne działania wychowawcze, profilaktyczne i interwencyjne są kluczowe w polityce przeciwdziałania cyberprzemocy i innym zachowaniom problemowym uczniów oraz wychowanków w szkołach. Chcemy również, aby w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wprowadzono możliwość blokowania w internecie dostępu uczniom do treści mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju" - napisała rzeczniczka.

Podała również, że podległy MEN Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje liczne szkolenia, konferencje i seminaria w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym także dotyczące cyberbezpieczeństwa. Obecnie w ramach szkolenia pt. „Edukator Mediatorów Rówieśniczych” od tego roku szkolnego przeszkoleni nauczyciele rozpoczną działania w szkołach na terenie całej Polski. Odbędą się szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców i uczniów – mediatorów rówieśniczych. Powołane zostaną również Szkolne Kluby Mediatorów. Szkolenia te pozwolą na włączenie poznanych technik, metod mediacyjnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą, a tym samym przyczynią się do przeciwdziałania zjawiskom agresji, przemocy, w tym z użyciem mediów elektronicznych.

Ostrowska dodała, że dodatkowo MEN przy udziale Fundacji "Masz Szansę" realizuje zadanie publiczne dotyczące prowadzenia całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Jego celem jest wieloaspektowe zbadanie systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Efektem projektu ma być również sformułowanie rekomendacji umożliwiających skuteczne realizowanie działań profilaktycznych, a także adekwatne planowanie aktywności.

Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzież - jak podaje NIK w opublikowanym w niedzielę raporcie - jest powtarzającym się umyślnym działaniem sprawców, do którego zalicza się m.in. prześladowanie i wyśmiewanie z wykorzystaniem internetu i narzędzi elektronicznych. Taka forma przemocy przybierać może różne postaci, np. rozsyłania kompromitujących zdjęć i materiałów, tworzenia ośmieszających stron www, memów, a także włamywania się i korzystania z cudzych kont (pocztowych i komunikatorów), w celu rozsyłania prywatnych lub kompromitujących informacji. (PAP)