Ubezpieczenie NNW jest umową zawieraną pomiędzy firmą ubezpieczeniową, a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisuje polisę ubezpieczeniową".

Jeżeli rodzice podejmą decyzję o ubezpieczeniu dziecka, mogą wówczas upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w ich imieniu.

Jednak, jak podkreśla MEN, reprezentowanie nie oznacza podejmowania decyzji, dlatego też dyrektorzy szkół nie mogą swobodnie dysponować funduszami rodziców uczniów. Nie jest również właściwą sytuacją, gdy rodzice nie mają wpływu na wybór firmy ubezpieczeniowej i zakresu ubezpieczenia.

Źródło: www.men.gov.pl,