Nie ma przepisów prawnych zabraniających zaprzestania przez dziecko sześcioletnie uczęszczania do szkoły podstawowej.
Jak podaje MEN: "jeśli rodzice zgłoszą wniosek o skreślenie dziecka z listy uczniów, dyrektor szkoły może dokonać na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego uchylenia decyzji o przyjęciu dziecka do klasy I".
Jednocześnie MEN informuje, że nie ma podstaw prawnych, by uczeń powtarzał rok, jeśli otrzymał świadectwo ukończenia klasy. O promocji ucznia do klasy programowo wyższej decyduje rada pedagogiczna, która podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
Jak wykazują badania dzieci rozwijają się w różnym tempie. Dlatego klasy 1-3 szkoły podstawowej stanowią całość programową, w ramach której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zgodnie z ich indywidualnym rozwojem umysłowym. Dotyczy to również sfery emocjonalnej oraz kompetencji społecznych. Więcej>>