Analiza, przeprowadzona w styczniu 2013 r., miała na celu wyodrębnienie m.in. odpowiedzi rodziców dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2004, którzy zdecydowali o rozpoczęciu nauki szkolnej swoich dzieci od września 2010 roku.

Nauczyciele muszą umieć pracować z młodszymi dziećmi

Odpowiedzi rodziców zawarte w analizie badania, potwierdziły wiedzę MEN, że na początku wdrażania obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego, duży nacisk powinien być kładziony na szkolenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Dlatego od 2010 roku MEN na takie działania przeznaczył m.in. 600 mln złotych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". Wsparciem objęto już nauczycieli z 80 proc. szkół podstawowych. Nie wolno posługiwać się niemiarodajnymi badaniami
Jednocześnie MEN informuje, że pilotażowe badanie przeprowadzonych przez Pedagogium Wyższą Szkołę Nauk Społecznych, zostało sprawdzone przez MEN pod kątem możliwości wykorzystania jego wyników do analizy postaw i poglądów rodziców uczniów. Okazało się, że wyniki tego pilotażu są niemiarodajne, gdyż jego celem była wyłącznie ocena jakości narzędzia badawczego, a nie dostarczenie wiarygodnych danych na temat poglądów rodziców oraz został on wykonany na niereprezentatywnej próbie osób.

 

Komunikat dotyczy artykułu: MEN selekcjonuje dane dotyczące sześciolatków?