Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad określeniem wymagań technicznych dla sprzętu oraz oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych Systemu Informacji Oświatowej. Rozporządzenie ma obowiązywać od 30 kwietnia 2012 r.
Według projektowanych przepisów system teleinformatyczny używany przez SIO musi spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, tym samym musi uwzględniać postanowienia Polskich Norm w zakresie bezpieczeństwa informacji.
Nowe rozporządzenie określi wymogi dotyczące oprogramowania komercyjnego, a w szczególności standardy w zakresie komunikacji. Według projektowanych przepisów oprogramowanie powinno umożliwiać komunikację pomiędzy bazą danych SIO a lokalną bazą danych SIO w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Ma to zwiększyć wydajność systemu i zapewnić efektywne przekazywanie danych oświatowych do bazy danych SIO.
Przepisy rozporządzenia będą zawierać zasady postępowania homologacyjnego, potwierdzającego zgodność oprogramowania komercyjnego z określonymi standardami. Postępowanie wszczynane będzie na wniosek składany w formie elektronicznej. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wnioskodawca otrzyma dane dostępowe do systemu homologacyjnego. W przypadku gdy system nie wykryje nieprawidłowości, podmiot otrzyma certyfikat zgodności z SIO.
W projektowanym rozporządzeniu znalazły się również regulacje dotyczące szyfrowania danych osobowych oraz stosowania określonych mechanizmów kryptograficznych, ma to zapewnić bezpieczeństwo przekazywania oraz pozyskiwania danych z bazy.
Opracowanie: Monika Sewastianowicz, RPE WKP