- Niepełnosprawność nie stanowi przeszkody w uczęszczaniu na zajęcia szkolne. Dziecko niepełnosprawne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – jeżeli jest taka potrzeba – może mieć zorganizowane zajęcia indywidualne z niektórych przedmiotów. Takie rozwiązanie nie wymaga orzeczenia o nauczaniu indywidualnym - podkreśla resort edukacji w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

Tłumaczy, że w rozporządzeniach regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną znalazły się zapisy, które pomogą funkcjonować osobom z depresją i fobią szkolną - dzięki tzw. zindywidualizowanej ścieżce pomocy, pozwalającej dostosować zajęcia do stanu zdrowia ucznia.

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miał zajęcia z grupą>>

 

Istotną zmianą jest uchylenie przepisu wprowadzającego możliwość realizacji części zajęć na terenie szkoły lub przedszkola, w sytuacjach gdy orzeczenie dopuszcza taką alternatywę (stosowany będzie nadal jedynie wobec uczniów z orzeczeniem wydanym przed 1.09.2017 r. i tylko do czasu wskazanego w orzeczeniu). Natomiast dodany został przepis pozwalający na wniosek opiekunów ucznia zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie uczeń będzie uczęszczał do szkoły na normalnych zasadach.
Bez zmian pozostał przepis zobowiązujący do organizowania uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym różnych form uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły. Przepisy wymagają, by orzeczenie precyzyjnie określało ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka.

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miał zajęcia z grupą>>