Jak informuje resort, 29 marca 2016 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – zmiana dotyczy § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8  sierpnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 1140) w  zakresie niewygaszania od roku szkolnego 2016/2017 kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca i umożliwienia dalszego naboru do szkół policealnych prowadzących kształcenie w  tym zawodzie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że zgodnie z wnioskiem Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej występujący w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód opiekunka dziecięca nauczany w dwuletniej szkole policealnej, w miejsce dotychczasowego przyporządkowania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zostanie przyporządkowany ministrowi właściwemu do spraw rodziny.

Według MEN zmiana wynika z modyfikacji charakteru tego zawodu związanej z  obowiązywaniem ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157). Zgodnie z przepisami tej ustawy żłobki utraciły dotychczasowy status zakładów opieki zdrowotnej (podmiotów działalności leczniczej) i zostały kompetencyjnie usytuowane w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Zawód szkolny opiekunka dziecięca zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Zawody deficytowe i nadwyżkowe w roku 2014  r.), podobnie jak i inne zawody opiekuńcze, jest zawodem deficytowym i  poszukiwanym na rynku pracy.