Jak informuje Ministerstwi Edukacji Narodowej, zainicjowano w resorcie prace mające na celu wypracowanie procedur stanowiących narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujące sytuacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole. W tym celu resortu zaprosił do współpracy środowiska obejmujące swoimi działaniami szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w sieci oraz podmioty realizujące zadania w ramach Programu Bezpieczna+.

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o tym, w jakie instrumenty należy wyposażyć szkoły aby mogły szybko i sprawie reagować w przypadku zaistnienia wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa uczniów np. ze strony innych uczniów lub zewnętrznego, ze strony osób obcych. Dyskutowano również na temat zagrożeń płynących z sieci. W szkole dochodzi bowiem coraz częściej do zdarzeń, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu, a czasem również życiu uczniów.

Zaprezentowano wstępną propozycję procedur bezpieczeństwa oraz wytycznych dla dyrektorów szkół. Zebrano je w dokumencie pod robocza nazwą „Zalecane działania profilaktyczne i procedury bezpieczeństwa w szkołach”. Właściwa reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrekcji szkoły, adekwatna do zaistniałego zdarzenia oraz powiadomienie stosownych instytucji – dają gwarancję, że podjęte działania będą skuteczne.

Uczestnicy dyskusji rozmawiali również o potrzebie edukowania osób dorosłych, nauczycieli i rodziców, którzy nie poruszają się tak biegle w świecie cyfrowym, jak dzieci i młodzież.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podziękowała za zaprezentowany materiał i podkreśliła, że podstawą dla kształtowania u młodego człowieka prawidłowych postaw, zachowań i reagowania na zagrożenia jest wychowanie. Podkreśliła również kluczową rolę nauczyciela w tym procesie.

Na poziomie systemowym, w ustawie Prawo oświatowe, wprowadzone zostały rozwiązania mające na celu zagwarantowanie uczniom bezpiecznych warunków kształcenia, wychowania i opieki, a także wspieranie szkoły w wypełnianiu funkcji wychowawczej i zadań wychowawczo-profilaktycznych.

Wśród najważniejszych kwestii MEN wymienia m.in.:
- upowszechnienie w systemie oświaty wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych;
- nałożenie na szkoły z dostępem do internetu obowiązku podejmowania działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności przez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego;
- połączenie szkolnego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym, a także profilaktycznym, który będzie oparty na wnioskach z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. Połączenie obu programów umożliwi całościowe oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne. Obejmie ono zarówno wsparcie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie ewentualnym zachowaniom problemowym.

Wspotkaniu z wiceminister edukacji udział wzięli przedstawiciele organizacji i instytucji, m.in.: Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Fundacji Nowoczesna Polska, Fundacji Orange, Stowarzyszenia Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.