"Kryterium dochodowe obliczane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Za dochód członka rodziny – uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy." - tłumaczy resort edukacji.
W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Na realizację programu "Wyprawka szkolna” w 2015 r. przeznaczono 51 mln zł.

Średni koszt wyprawki szkolnej w tym roku to 683 zł>>