Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty w przypadku rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wniosek można składać do maksymalnie trzech jednostek, chyba że organ prowadzący ustali większą liczbę placówek.
Wniosek o przyjęcie z podanymi danymi kandydata składa się do dyrektora danej placówki. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych wniosek dodatkowo powinien zawierać informację o wybranym przez kandydata oddziale, co wynika z art. 20s-20t ustawy o systemie oświaty.
Jak podkreśla MEN "wskazanie we wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej oddziału jest ważnym elementem z uwagi na możliwe rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego do tego typu szkół. Poprzez wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania naboru do danej szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami edukacyjnymi".