Resort przekazał do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Akt prawny określi: staż pracy wymagany od kandydatów, sposób publikowania ogłoszeń o konkursie oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej.

Rozporządzenie rozstrzygnie m.in., że w skład komisji konkursowej, która wybierze dyrektora CKE, będzie wchodzić pięciu pracowników ministerstwa. Przewodniczącego wyznaczy minister. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia komisji kandydaci otrzymają nie później niż na 5 dni przed tą datą.

Uwagi do projektu zgłosiło Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zasugerowało, że oferta kandydata składana drogą elektroniczną powinna zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

"Zgodnie z przekazaną sugestią, uzupełniono treść przepisu dotyczącego podpisu elektronicznego, poprzez jednoznaczne wskazanie, jakie rodzaje podpisów mogą być zastosowane – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP." - poinformował resort edukacji.

Projekt wraz z uwagami: legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12276356/katalog/12307111#12307111