Na stronach internetowych Związku Nauczycielstwa Polskiego opublikowano list do minister edukacji narodowej, w którym związkowcy wnioskują o niezwłoczne zajęcie się problemem nieprawidłowego stosowania w wielu szkołach publicznych w całej Polsce znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela dotyczących zadań i czasu pracy nauczycieli określonych w art. 42 ust. 2.
Zdaniem związkowców przepisy te – z powodu nieprecyzyjnego charakteru – stały się podstawą do nadużywania uprawnień przez organy prowadzące szkoły i dyrektorów szkół w stosunku do nauczycieli, których zobowiązuje się do realizacji określonych zajęć z uczniami we wskazanej przez dyrektora liczbie godzin. Decyzje te dyrektorzy podejmują w oderwaniu od przepisów ustawowych, a także odpowiednich regulacji statutowych, uzurpując sobie prawo do samodzielnego planowania pracy szkoły i naruszając tym samym ustawowe kompetencje innych organów szkoły, w szczególności rady pedagogicznej - alarmują związkowcy.
ZNP przypomina, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela – choć należy w pełni do szkoły jako pracodawcy – nie podlega pełnemu rozdysponowaniu przez dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy. "Z faktu, że dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w szkole nie można wywodzić wniosku, że za pomocą poleceń może on organizować pracę nauczycieli w tej części czasu pracy, która nie podlega ewidencji.

Szkoła nie zawsze zapłaci za prowadzenie dodatkowych zajęć>>

Nieewidencjonowane zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły realizowane przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia powinny być organizowane w szkole z uwzględnieniem jego prawa do autonomicznego kształtowania rozkładu czasu pracy poza pensum" - czytamy w opublikowanym liście.
Związkowcy podkreślają, że rodzaj nieewidencjonowanych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów możliwych do realizacji w konkretnej szkole/przedszkolu/placówce określa jej statut. "O ostatecznym kształcie realizacji przez nauczyciela zatrudnionego w danej szkole określonego rodzaju nieewidencjonowanych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych wynikających z zadań statutowych szkoły w danym roku szkolnym przesądza nie dyrektor szkoły, lecz decyzja rady pedagogicznej podjęta w uchwale w ramach jej kompetencji stanowiących" - piszą związkowcy.
Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o sformułowanie przez ministra edukacji jednoznacznej wykładni znowelizowanych przepisów oraz pilne zlecenie kuratorom oświaty kontroli w zakresie realizacji w szkole zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów