Rady rodziców należy postrzegać jako kolegialne, społeczne organy oświatowe. Wielkość ich składu osobowego jest zależna od rodzaju i wielkości szkoły bądź placówki edukacyjnej. W szkołach w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, w placówkach – co najmniej siedmiu przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki. W szkołach artystycznych natomiast rada rodziców składa się z co najmniej siedmiu przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły. Prawo wyborcze do rad rodziców – zarówno bierne, jak i czynne – według ustawodawcy przysługuje rodzicom uczniów, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, wybrany na przedstawiciela na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Zatem kadencja tak wyłonionej rady rodziców trwa jeden rok.

W tym miejscu należy zauważyć, iż prawo uczestniczenia w wyborach odnosi się nie tylko do rodziców w sensie biologicznym, lecz także w szerszym, prawnym znaczeniu tego terminu. W związku z tym zarówno prawo wybierania, jak i reprezentowania rodziców w ich radzie przysługuje osobom, którym została powierzona władza rodzicielska. Warte rozważenia de lege ferenda jest rozszerzenie podmiotowe w tym zakresie na inne osoby, np. dziadków lub pełnoletnie rodzeństwo, z zachowaniem wymogu posiadania przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych wraz ze stosownym upoważnieniem prawnych opiekunów dziecka, w miarę możliwości dokonanym ad probationem.
Rady rodziców funkcjonują na podstawie przepisów prawa, zarówno powszechnie obowiązującego, jak i wewnętrznego, subsydiarnie wspierając się podstawowymi zasadami demokratycznego państwa prawa. Szczególne miejsce w działalności rad rodziców zajmują akty prawa wewnętrznego uchwalone przez ten kolegialny organ (rady rodziców uchwalają akty prawa wewnętrznego w postaci uchwał). Należą do nich przede wszystkim regulamin rady rodziców oraz ordynacja wyborcza do zgromadzenia przedstawicieli rodziców w danej szkole lub placówce (art. 52 ust. 4 pkt 1–2 ustawy o systemie oświaty).
W tym miejscu należy zauważyć, iż kwestie administracyjnoprawnej działalności rad rodziców są niezwykle istotne w budowaniu obywatelskiej społeczności skupionej wokół szkoły, tym samym zagadnienia te – o ile nie są kluczem do stworzenia atmosfery dobrej edukacji na zasadach partnerstwa i zaufania – z całą pewnością są narzędziem przybliżającym do tego stanu. Tezę tę wydaje się potwierdzać fakt, iż w materii samorządności rad rodziców ustawodawca ustawodawca pozostawił stosunkowo duży luz decyzyjny, jednocześnie ustalając stosunkowo szerokie spektrum ich kompetencji.

Rada rodziców ma prawo składać wnioski we wszystkich ważnych dla szkoły sprawach>>

Jest to fragment artykułu Krzysztofa Lewandowskiego , "Rada rodziców w systemie oświaty" , opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor szkoły" nr 10/2012>>.