Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
Godzina zajęć realizacji programu wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym zgodnie z ogólnymi zasadami wynosi 60 minut.

Rodzice nie zapłacą za lekcje angielskiego w przedszkolu>>

Realizację programu wychowania przedszkolnego w oddziale w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, zależnie od czasu pracy oddziału lub innej formy wychowania przedszkolnego, powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. Jednak w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym prowadzenie zajęć lub ich części może być powierzone również innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
Przeprowadzenie zajęć w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powinno być udokumentowane w dzienniku zajęć przedszkola, o którym mowa w § 3 rozporządzenia MEN z 29.08.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) – dalej r.d.p.n., poprzez wskazanie tematu przeprowadzonych zajęć oraz złożenie podpisu przez nauczyciela, który je przeprowadził. Przeprowadzenie tych zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego powinno być udokumentowane w dzienniku zajęć odpowiednio punktu przedszkolnego lub zespołu wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 12 rozporządzenia MEN z 31.08.2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.).

 

Język obcy obowiązkowy od przedszkola>>

Artykuł na ten temat przeczytać można w kwartalinku "Przed Szkołą" nr 4/2014>>