Konieczność dostosowania regulacji rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli do standardów kształcenia wynika z faktu, że nauka na studiach pierwszego stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych, a na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
 

Gimnazja zatrudniają po licencjacie

Obowiązujące rozporządzenie wskazuje w § 3, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych posiada również osoba, która ukończyła:

 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,

oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 

Gimnazjum zatrudni magistra, ale nowa podstawówka już niekoniecznie>>

Zatem ukończenie studiów pierwszego stopnia daje obecnie kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela również w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, co jest niezgodne z regulacją rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia nauczycieli. Niezgodne z tymi standardami jest również przyznanie absolwentom zakładu kształcenia nauczycieli prawa do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz do zajmowania stanowiska wychowawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych, a w przypadku nauczycieli języków obcych – również w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 

Wyższe wymagania dla nauczycieli gimnazjów

Dlatego projekt nowego rozporządzenia zakłada zmianę wymagań. Od września kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

 • gimnazjach,
 • liceach ogólnokształcących,
 • szkołach policealnych,
 • szkołach branżowych I i II stopnia,
 • technikach,
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • placówkach doskonalenia nauczycieli,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych,
 • bibliotekach pedagogicznych,
 • kolegiach pracowników służb społecznych

będzie miała osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyła:

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem bądź prowadzonymi zajęciami lub
 • studia magisterskie na kierunku, którego efekty kształcenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z 27.07.2005 r. –

Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu bądź prowadzonych zajęć, lub

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w poprzednich punktach lub
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu bądź prowadzonych zajęć.


Kwalifikacje nauczycieli>>
 

Nauczyciele zachowają uprawnienia

Przepisy przejściowe zawarte w § 29 projektu przewidują, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach, szkołach branżowych I stopnia, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania będą miały również osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia rozpoczęte na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz spełniają pozostałe wymagania kwalifikacyjne.