Czy osoba która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie Bankowości i uzyskała tytuł licencjat może być instruktorem praktycznej nauki zawodu w zawodzie sprzedawca zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz. U. Nr 113, poz. 988?
Osoba ta posiada odpowiedni staż pracy w zawodzie sprzedawca nabyty po uzyskaniu ww. dyplomu.

Według mojej opinii, osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie bankowości (ukończyła studia wyższe na kierunku innym niż nauczany zawód) może być instruktorem praktycznej nauki zawodu w zawodzie sprzedawca, jeżeli posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.) zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców mogą, m.in. prowadzić pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli. W takim przypadku instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, a mianowicie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.).
Ponadto zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców mogą także prowadzić pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy. W takim przypadku instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, a mianowicie w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Natomiast instruktorzy praktycznej nauki zawodu niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony wyżej przedstawiony kurs pedagogiczny, oraz:
 
1. świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.
Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów, według mojej opinii, osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie bankowości (ukończyła studia wyższe na innym kierunku niż nauczany zawód) może być instruktorem praktycznej nauki zawodu w zawodzie sprzedawca, jeżeli posiada co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Niestety autor pytania odniósł się jedynie do stażu pracy tej osoby, określając, że go posiada, lecz nic nie wspomina o przygotowaniu pedagogicznym tej osoby lub odbytym kursie pedagogicznym. Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne w tym przypadku jest niezbędne.
Ponadto proszę zwrócić uwagę, że w przypadku takich osób rozporządzenie określa jedynie, że można posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych. W związku z tym, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli wyraźnie odróżnia studia magisterskie i wyższe studia zawodowe, można przyjąć, że posiadany przez omawianą osobę dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku Finanse i Bankowość w zakresie bankowości jest wystarczający do zatrudnienia na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu, jeżeli spełnia pozostałe wyżej przedstawione wymagania.