Jakie kwalifikacje musi mieć nauczyciel do nauczania przedmiotów zawodowych w zasadniczej szkole specjalnej
- zawód stolarz przedmioty praktyczne
- zawód monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
przedmiot - dokumentacja techniczna, technologie robót instalacyjnych?

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu w szkołach zasadniczych specjalnych lub zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Szczegółowe kwalifikacyjne wymagane od nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.). Spełnianie przez nauczycieli kwalifikacji uzależnione jest od nauczanego przedmiotu oraz typu szkoły, w jakiej są zatrudnieni. Niestety autor pytania nie określa, dla jakich dzieci jest to szkoła.

Paragraf 5 ust. 1 ww. rozporządzenia określa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W związku z tym, że zapis w pkt 3 tego przepisu dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby, która posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły i dodatkowo ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, to kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach zasadniczych specjalnych lub zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie posiadała osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:

1. studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
3. studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub
4. studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
5. studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć albo dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub
6. zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć albo
7. zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć,
a ponadto w każdym przypadku ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

Natomiast kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach zasadniczych specjalnych lub zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie posiadała osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:
1. studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo
3. studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub
4. dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
5. posiada świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej odpowiedniego kierunku - wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, zgodnego z rodzajem prowadzonych zajęć, i przygotowanie pedagogiczne, a ponadto:
a) ukończyła kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ma co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego albo
6) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne,
a ponadto w każdym przypadku ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki.

Natomiast § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia określa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu lub prowadzącego zajęcia w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Natomiast kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w szkołach zasadniczych specjalnych lub zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim będzie posiadała osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia:
1. studiów magisterskich na kierunku zgodnym lub zbliżonym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2. studiów magisterskich w specjalności zgodnej lub zbliżonej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne albo
3. studiów magisterskich na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć, która ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć lub
4. dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub
5. posiada świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej odpowiedniego kierunku - wraz z potwierdzeniem uzyskania tytułu zawodowego, zgodnego z rodzajem prowadzonych zajęć, i przygotowanie pedagogiczne, a ponadto:
a) ukończyła kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ma co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub tytuł robotnika (pracownika) wykwalifikowanego albo
6. posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne,
a ponadto w każdym przypadku ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

Ponadto przepisy § 5 ust. 3-5 ww. rozporządzenia określają, że:
1. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów,
2. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkołach zasadniczych specjalnych lub zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim posiada również osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych:
a) na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
b) w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów,
3. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkołach zasadniczych specjalnych lub zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli, w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów.

Jednak należy pamiętać, że w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie ww. przepisów, tj. 8 października 2002 r. mają zastosowanie inne wymagania kwalifikacyjne. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z § 20 ww. rozporządzenia nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami obowiązujących wcześniej rozporządzeń w sprawie kwalifikacji nauczycieli (rozporządzenia z 1982 r., 1989 r. i 1991 r.) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej posiadała m.in. osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności uczniów lub wychowanków. W związku z tym, nauczyciele legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności odpowiadającej rodzajowi niepełnosprawności uczniów posiadali kwalifikacje do nauczania przedmiotu i prowadzenia zajęć wychowawczych. Obecnie nauczyciele ci zachowują swoje kwalifikacje również do nauczania przedmiotu na podstawie przepisów § 20.