Kwalifikacje wymagane od nauczycieli języków obcych w przedszkolach zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) – dalej r.s.k.w.n. Przepisy te w sposób wyczerpujący określają, jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, która podejmuje się prowadzenia zajęć z języka obcego w przedszkolu. Prawodawca określił szeroki wachlarz form kształcenia, których ukończenie gwarantuje nauczycielowi posiadanie kwalifikacji wymaganych do nauczania języka obcego w przedszkolu. Kwalifikacje takie – w świetle przepisów powołanego rozporządzenia – posiada osoba, która ukończyła:
- studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
- ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
- ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu, lub
- ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
Z przepisów rozporządzenia wynika, że kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która:
- ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
- legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.
Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Nie wszyscy nauczyciele w przedszkolach muszą mieć kwalifikacje do nauczania języka obcego>>

Dowiedz się więcej z książki
Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł