Nie istnieją przepisy upoważniające dyrektora szkoły do zawierania takich umów w imieniu rodziców. Co ciekawe takich uprawnień nie ma także rada rodziców - nie może ona podejmować czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. 

Jak przypomina wiceminister Marzena Machałek, szkoła nie jest także uprawniona do żądania od rodziców pisania oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia dziecka, czy przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej na dowód tego, że dziecko jest objęte innym ubezpieczeniem.

Minister Edukacji Narodowej przekazał wszystkim Kuratorom Oświaty informacje, w tym przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń, komunikat o Raporcie Rzecznika Finansowego pn. „Ubezpieczenia szkolne” oraz pismo od Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w celu dalszego ich upowszechnienia wśród dyrektorów, by w ten sposób wyeliminować nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych.
 

Szkolna legitymacja na smartfonie - są już wzory>>