Kto może pełnić funkcję kierownika schroniska młodzieżowego działającego przy zespole szkół?
Czy musi to być nauczyciel z pełnymi kwalifikacjami a podstawą jego zatrudnienia będzie KN, czy może to być osoba bez wykształcenia pedagogicznego?
Czy wymagany jest określony staż pracy?
Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?

Osoba, której powierzane jest stanowisko kierownicze w zespole szkół musi być nauczycielem, a zatem zatrudnia się ją zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela. Ponadto osoba taka musi spełniać inne wymogi określone przepisami, w tym posiadać trzyletni staż pracy pedagogicznej lub pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego. Możliwość powierzenia stanowiska osobie niebędącej nauczycielem przewiduje się dla stanowiska dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego.
Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach działających w systemie oświaty określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), dalej jako rozporządzenie.
Przepisy przewidują odrębne wymagania kwalifikacyjne w stosunku do dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego oraz w stosunku do osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, zespole placówek lub szkół, w tym do kierownika szkolnego schroniska młodzieżowego, jeżeli działa przy zespole szkół. Przy czym możliwość powierzenia stanowiska osobie niebędacej nauczycielem przewiduje się jedynie dla stanowiska dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego. Natomiast osoby, którym powierzane są stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły, placówki lub zespołu placówek, zespołu szkół muszą posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, w której to stanowisko kierownicze jest tworzone oraz spełniać dodatkowo następujące wymogi (§ 7 rozporządzenia):
a) posiadać co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
b) posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy, uzyskaną w okresie trzech lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska kierowniczego, albo pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie roku bezpośrednio przed powierzeniem takiego stanowiska;
c) posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie może być karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
e) nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie może toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne;
f) nie może być karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).