W wystąpieniu Rzecznik podkreślił, że tylko jednoczesne uregulowanie możliwości sprawdzenia, czy  urodzone dziecko zostało zgłoszone do systemu ochrony zdrowia, nadanie książeczce zdrowia dziecka rangi dokumentu medycznego oraz wykonywanie raz w roku przez lekarza specjalistę badań profilaktycznych według jednolitych standardów, zapewni właściwie zabezpieczenie małoletnich w zakresie opieki zdrowotnej.
Rozwiązania te pozwolą także na zminimalizowanie liczby dzieci, które z powodu różnych zaniedbań nie zostały objęte właściwą opieką zdrowotną.

RPD: informacje o stanie zdrowia dziecka powinny znaleźć się w jednym dokumencie>>

Wskazując obszary wymagające regulacji, Rzecznik jednocześnie przekazał projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), wypracowany przez zespół roboczy ds. monitorowania losów dziecka, w skład którego wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i eksperci Rzecznika Praw Dziecka.
Zaproponowane rozwiązania prawne wypełniają postulat Rzecznika odnoszący się do rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, czyli dokumentowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny u dziecka.

Wrócą dziecięce książeczki zdrowia>>