Gminy w tym roku po raz pierwszy przekazały regionalnym izbom obrachunkowym (RIO) sprawozdania z zapewniania średnich płac nauczycielom. O tym jak wygląda ich kontrola mówi Alina Smagała, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
Izby mają obowiązek kontrolowania, czy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego osiągnięto wymagane przepisami średnie wynagrodzenie nauczycieli. Zakres kontroli obejmie ocenę wielu czynności poprzedzających obliczenie kwot średnich wynagrodzeń i dodatków uzupełniających, wykazanych w przesłanych RIO sprawozdaniach. Dotyczy ona m.in. prawidłowości ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli i kwoty faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Ocenić należy również prawidłowość ustalenia kwoty przeznaczonej na dodatki uzupełniające oraz jej podział i wypłatę. Analizie podlegają całkowite wydatki na pensje nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w odniesieniu do wysokości średnich płac określonych w Karcie Nauczyciela.
W trakcie kontroli kompleksowej, czyli w każdej gminie co najmniej raz na cztery lata, mogą być, w przyjętej próbie, weryfikowane wynagrodzenia poszczególnych pedagogów i prawidłowość ich ustalenia. A w przypadku skarg lub informacji o naruszeniach przepisów w tym zakresie, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, mogą być dokonywane także kontrole doraźne.
Źródło: Gazeta Prawna, 5 maja 2010 r., Artur Radwan