Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania konkursowego oraz o przyczynach odmowy. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej, podczas którego będą prowadzone rozmowy z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu postępowania konkursowego, kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej. Informacje te zostaną przekazane w postaci elektronicznej lub papierowej.

 

ORE radzi, jak zapobiegać przemocy w szkole>>

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub co najmniej pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 3. posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 6. nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn. zm.);
 10. nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465);
 11. posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku w zakresie filologii polskiej, lub posiada prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego.


Zadania ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji powstał 1 stycznia 2010 roku w wyniku połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W 2016 roku (1 lipca ) nastąpiło włączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej do Ośrodka Rozwoju Edukacji.

ORE realizuje zadania wyznaczone kierunkami polityki oświatowej państwa, a naszą ofertę kierujemy do środowiska edukacyjnego poprzez:

 •     konferencje, seminaria i szkolenia,
 •     spotkania informacyjno-konsultacyjne,
 •     sieci współpracy i samokształcenia,
 •     publikacje i materiały dla każdego etapu edukacyjnego (dostępne online),
 •     dedykowane programy i projekty (w tym międzynarodowe)
 •     fora pomocy i wymiany doświadczeń, doradztwo.

Działania ORE stanowią praktyczną i nieodpłatną pomoc dla nauczyciela i dyrektora w każdym aspekcie funkcjonowania szkoły - ośrodek współpracuje także z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi uczestnikami systemu oświaty – wspomaga biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkolimy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.